1. ZAMERANIE NA ZÁKAZNÍKA

Nosným bodom politiky firmy je zameranie na zákazníka v súlade s optimalizáciou výrobných nákladov pri súčasnom zachovaní plnej spokojnosti zákazníka a hľadať nových obchodných partnerov a tým aj odbyt pre svoje výrobky.

Na tento účel je potrebné orientovať sled činností firmy, aby bolo zabezpečené trvalé:

  • vylepšovanie výrobkov konštrukčne i materiálovo, sledovanie ponuky nových materiálov, ktoré spĺňajú požiadavky kvality a tým zlepšovanie vlastností výrobkov ako je napr. vode- odolnosť, termoizolačné vlastnosti pri zachovaní kvality výroby prinášať do ponuky nové výrobky zhotovené na základe zistených požiadaviek zákazníka potrieb a dopytu trhu.

S cieľom získať ďalších odberateľov trvalejšieho charakteru pokračovať v jednaní s novými obchodnými partnermi, k tomuto účelu využívať účasť na konkurzoch a verejných súťažiach.

Podnikateľský zámer rozvoja firmy je podmienený súčasným zaistením vysokého štandardu v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri práci- zaistením dlhodobo udržateľného rozvoja.

2. VODCOVSTVO

Vrcholový manažment riadi zavedenie a následne budovanie ,udržiavanie a zlepšovanie systému na základe princípov vyplývajúcich z plnenia zásad normy EN ISO 9001

SOŠ AQAP 2130,environmentálnych princípov vyplývajúcich z plnenia zásad normy

EN ISO 14001.Riadi činnosť firmy ,koordinuje spoluprácu s obchodnými partnermi deleguje jednotlivé zodpovednosti a právomoci na jednotlivých zodpovedných pracovníkov.

3. ZAPOJENIE PRACONÍKOV

Pracovníci vykonávajúci akúkoľvek činnosť ovplyvňujúcu kvalitu vo firme musia byť spôsobilý na vykonávanie tejto činnosti z hľadiska vzdelania, praktických skúseností a zruč- ností .Je potrebné, aby boli oboznámený so základnými bodmi politiky firmy a cieľmi firmy, ako aj s výsledkami napĺňania politiky a stanovených cieľov. Majú možnosť zapojiť sa aktívnym spôsobom do procesu udržiavania kvality výrobných činností a zároveň podnetný- mi návrhmi prispieť k ich zlepšeniu. Realizovanie politiky je možné iba za aktívnej účasti celého okruhu spolupracovníkov.

4. PROCESNÝ PRÍSTUP

Systém manažérstva je podporovaný procesným prístupom pri vypracúvaní, zavádzaní ako aj pri zlepšovaní systému, čo slúži na to, aby organizácia mohla fungovať s kladnými výsledkami a zaistila udržateľný rozvoj. Jednotlivé súvisiace činnosti systému sa riadia procesmi, kde vstup je následne trasformovaný do výstupu.

5. SYSTÉMOVÝ PŔISTUP K MANAŽERSTVU

Na deklarovanie schopnosti firmy trvalo poskytovať produkt spĺňajúci požiadavky zákazníka musí organizácia vytvoriť, udržiavať a dokumentovať systém manažérstva kvality a trvalo zlepšovať jeho funkčnosť a efektívnosť. K tomuto účelu sú identifikované procesy potrebné pre systém kvality, určené kritériá, metódy potrebné na riadenie procesov.

Na deklarovanie schopností firmy zaistiť minimalizáciu vplyvu svojich činností na životné prostredie a zaistiť udržateľný rozvoj implementovala spoločnosť do súčasného systému ma- nažérstva kvality systém environmentálneho manažérstva s cieľom trvale zlepšovať jeho funkčnosť a efektívnosť.K tomuto účelu sú identifikované činnosti ,výrobky a služby rizikové pre životné prostredie, určená významnosť ich rizika a tieto činnosti kontrolované a riadené.

6. TRVALÉ ZLEPŠOVANIE

Organizácia zabezpečuje trvalé zlepšovanie efektívnosti systému integrovaného manažérstva

využívaním politiky, analýzy údajov, nápravných a preventívnych činností ,hodnotenie súladu s právnymi požiadavkami SR a profilu znečistenia ,vyhľadávaním možných rizík, znížením cenových nákladov výroby, zefektívnením výroby, čo je predpoklad pre poskytovanie kvalitných služieb za prijateľnú cenu a s minimálnym dopadom na životné prostredie.

7. ROZHODOVANIE NA ZÁKLADE FAKTOV

Na základe preskúmania funkčnosti integrovaného systému, získaných informácií

vyhodnocuje vrcholový manažment činnosť organizácie .Z výsledkov prehodnotí potrebu zmien rozhodne o ďalšom smerovaní organizácie, aby bol dosiahnutý želaný výsledok v udržiavaní systému kvality a environmentu.

8. VZAJOMNE VÝHODNÉ VZŤAHY S DODÁVATEĽMI

Dodávateľsko-odberateľské vzťahy riadime tak ,aby viedli k rastu tvorby hodnoty u oboch zúčastnených partnerov a ku korektnej obchodnej spolupráci.

9. PLNENIE PRÁVNYCH A INÝCH POŽIADAVIEK

Pre deklarovanie svojho vzťahu k životnému prostrediu sa organizácia zaväzuje k plneniu všetkých relevantných environmentálnych právnych požiadaviek SR i ďalších regionálnych požiadaviek týkajúcich sa environmentu.

10. SUSEDSKÉ VZŤAHY

Organizácia sa zaväzuje ,, byť dobrým susedom“. Vplyv na životné prostredie vyplývajúci z výrobných činností bude natoľko minimalizovaný, že susedské prevádzky nebudú vplyvom jej činností zaťažované.

Politika integrovaného systému je vysvetľovaná pracovníkom spoločnosti a je prístupná obchodným partnerom i verejnosti.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search